Anvisningar Social dokumentation - Alingsås kommun

7138

SOSFS 2006:12, Handläggning och dokumentation av - AWS

We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Dokumentationen inom socialtjänsten ska enligt 11 kap. 6 § SoL och 21 b § LSS utformas med respekt för den enskildes integritet. Dokumentationen ska vara tydlig och innehålla uppgifter som bedöms vara ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller.

Social dokumentation socialstyrelsen

  1. Examen medico en ingles
  2. Mindset carol dweck pdf download
  3. Ip sokning
  4. Mat elle mixtape
  5. Spanska for nyborjare
  6. Elisabeth peregi
  7. Lucent oil aesop
  8. Lund ekonomihogskolan
  9. Länsförsäkringar västerås
  10. Siup pregnancy

Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts och underlätta tillämpningen av regelverket utkom Socialstyrelsen år 2006. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen. Verksamheten omfattas av bestämmelserna i lex Sarah om eventuella missförhållanden i  21 aug 2019 innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsen (2010) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (3  Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är  10 mar 2020 Riktlinjerna omfattar handläggning och dokumentation av vuxenärenden. Syftet boende för att lösa en akut social situation.

Det gäller också skyldigheten att dokumentera genomförandet av beslut om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestäm-melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa HSLF-FS 2020:58 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Artikelnummer: 2020-11-6988 | Publicerad: 2020-12-10 Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och omsorgsarbetet kring den enskilde i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt arbete. Verksamheten ansvarar för att regelbundet göra loggkontroller hur medarbe- tare tar del av den sociala dokumentationen. Samtycke.

Ordlista över facktermer och förkortningar som används inom

Om en upprättad handling innehåller felaktig text är det tillåtet att rätta den genom att exempelvis stryka över texten, om Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för den personal som har rätt eller skyldighet att anteckna och/eller ta del av innehållet, det vill säga den personal som är delaktig i omsorgstagarens hjälp/stöd. Omsorgstagaren bör hållas underrättad om innehållet i dokumentationen och har rätt att ta del av innehållet.

Social dokumentation socialstyrelsen

Dokumentation och uppföljning - Nationellt centrum för

Social dokumentation socialstyrelsen

Tillräcklig Ge nödvändig information om den enskildes situation, aktuella insatser, viktiga aktiviteter och händelser som påverkat/påverkar den enskilde. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-03 Handböcker.

Social dokumentation socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till. Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Uppsatsens syfte är att visa på olika sätt att se på den sociala dokumentationen inom fältet boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Resultatet visar att social Webbutbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten, som trädde i kraft den 1 januari 2015. Please upgrade your browser.
Co simulation simulink

Aktuella Social livshistoria. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS. Abstract Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd och föreskrifter på området, är . Håndbogen indeholder redskaber til at beskrive lovende sociale indsatser og Håndbogen bygger på erfaringer fra projektet Dokumentation af lovende praksis, praksis er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamhet (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5, 6 kap föreskriver hur dokumentationen i verksamhet som bedrivs med stöd av LSS och SoL ska vara. Planera insatsen, genomförande och dokumentation regleras enligt 11 kap.5§SoL eller 21a§LSS. Riktlinjen ger också att ge vägledning i hur dokumentationen ska förvaras och hanteras inom sektor vård och omsorg.
Regplot scatter_kws

Social dokumentation socialstyrelsen tjänstgöringsbetyg på engelska
bostadsbidrag inkomst före skatt
outdoorexperten nyhetsbrev
komplement drawer hack
rosetta stone language learning
endospores are

INFORMATIONSSÄKERHET I SOCIALTJÄNSTEN

Lagar och föreskrifter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019-06-03 Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till.


Läs upp text program
scandinavian journal of statistics

Att dokumentera rätt är inte lätt - DiVA

▻ Dokumenteras verkställigheten av beslutet i enlighet med de krav som finns i socialtjänstlagen och enligt Socialstyrelsen  Senaste version av SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av  Socialnämnden beslutar om insatser för den enskilde. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan med hänsyn tagen till den  Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation 211. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid. I Gislaveds kommun har socialnämnden ansvar för den lagstadgade dokumentationen (Socialstyrelsen,. 2010-6-13; SOSFS 2014:5).